บ้านโนนกุ่ม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       จากคำบอกเล่าของชาวบ้านเล่าว่า "ชาวสีคิ้ว" เป็นกลุ่มไทยยวนที่ได้อพยพมาจาก อ.เสาให้ จ.สระบุรี ในปี พ.ศ. 2430 เพราะการทำมาหากินที่ขาดแคลน และรวมทั้งมีการเกิดโรคระบาด จึงได้ย้ายบ้านเรือนมาที่บ้านจันทึก (ปัจจุบันเป็น อ.ปากช่อง) ซึ่งเดิมเป็นเมืองอิสระขึ้นตรงต่อเมืองหลวงชื่อ "นครจันทึก" ต่อมา เมืองนครจันทึกได้ถูกตั้งให้เป็นเมืองหน้าด่าน เรียกว่า "ด่านจันทึก"

       ในปี พ.ศ. 2444 เกิดไข้ป่าชุกชุม ประชาชนลำบาก จึงได้พากันอพยพจากบ้านจันทึก ตำบลจันทึก มาอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.ลาดบัวขาว อ.จันทึก (ปัจจุบันเป็น อ.สีคิ้ว) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2448 ได้ย้ายอีกครั้งโดยไปตั้งที่บ้านสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.จันทึก เพราะเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด และเมื่อปี พ.ศ. 2452 ได้เปลี่ยนชื่อจาก ด่านจันทึก เป็น อ.สีคิ้ว จนมาถึงปัจจุบัน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เมื่อมีการอพยพจากสีคิ้วมาอยู่ในพื้นที่เป็นนา แต่มีลักษณะเป็นโนน และมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ชื่อ "ต้นกุ่ม" จึงได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านโนนกุ่ม" ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. วิภาฎา เจือจันทึก. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.