บ้านดอนเมือง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้มีชาวบ้านกลุ่มแรกอพยพเข้ามาอาศัยทำกิน โดยการจับจองที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของ ต่อมาก็ได้มีการขยายหมู่บ้านขึ้น จนเป็นหมู่บ้านดอนเมืองในปัจจุบัน ในอดีตพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเป็นที่ดอนและเป็นคูเมืองเก่า มีการขุดพบของโบราณ เช่น ถ้วย ชาม ไห และทองคำ จากการที่ชาวบ้านได้ทำการไถพรวนดินเพื่อทำการเกษตร ทำให้วัตถุโบราณดังกล่าว โผล่พ้นดินขึ้นมา แต่มีสภาพที่แตก และในสมัยก่อนไม่ได้มีการแจ้งทางราชการ หรือกรมศิลปากร และไม่ได้มีการสำรวจหรือขุดค้นอย่างจริงจรัง ประกอบกับชาวบ้านสมัยนั้นไม่มีความรู้ แต่ในปัจจุบันไม่มีการค้นพบวัตถุโบราณเหล่านั้นแล้ว

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที 4 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อัญชรี ประสาทสงค์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาบ้านดอนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.