บ้านหนองม่วง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตมีชาวบ้าน 2 ตระกูลเข้ามาบุกเบิก คือ ตระกูลบัลลังค์ และตระกูลธรรมวิชัย เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีสภาพเป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่า โรคไข้ป่า และผีป่า แต่ด้วยนายหลอด ธรรมวิชัย ที่มีอาคมแก่งกล้าสามารถผูก "เสี่ยว" กับผีได้ จึงทำให้ตระกูลอื่น ๆ ตามมาเข้าตั้งถิ่นฐาน เช่น ตระกูลพรหมพันธ์ใจ และลูกหลานจากบ้านมะเกลือเก่า บ้านด่านด่านขุนทด จนกระทั่งขยายครอบครัวเพิ่มและเริ่มก่อตั้งเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2504

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นมะม่วงจำนวนมาก และมีหนองน้ำใญ่ จึงได้นำมาตั้งชื่อหมู่บ้านบ้านว่า บ้านหนองม่วง จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.