บ้านโคกสูง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน คือ กลุ่มภูไท นำโดย นายเรียน น้อยเภา กลุ่มมอสูงเนิน นำโดยนายมูล ศรีจันทร์ นายบุญถิน วงแสงสอน นายทองคำ สาลีพัน และกลุ่มที่แยกจากโปร่งดินดำ นำโดยนายต้อน หาญณรงค์ นายอิ่ม ใยงูเหลือม นายมั่น จรัสสุวิมล ซึ่งชาวบ้านได้อพยพมาเพื่่อหาจับจองที่ทำกิน เนื่องจากเป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากชาวบ้านได้รวมตัวกันอาศัยอยู่เป็นกลุ่มและเรียกว่ากลุ่ม "มอสูง" ซึ่งตั้งตามลักษณะของพื้นที่ที่มีความลาดเอียง โดยในปี พ.ศ. 2534 ชาวบ้านได้อพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ก่อตั้งหมู่บ้านและเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโคกสูง มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 14 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. มัณฑิตา ศรีคำ. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบ้านโคกสูง หมู่ที่ 14 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.