วัดกู่ศิลาขันธ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิกาย วัดนี้สร้างมาพร้อมกับการตั้งหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้ย้ายถิ่นฐานจากบ้านหนองโกสีย์ ม. 8 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยมีลำห้วยเป็นเขตแดนระหว่างหมู่บ้าน สาเหตุที่ย้ายเนื่องจากมีการค้นพบปราสาทโบราณที่อยู่ในบริเวณป่ารก และได้ขนานนามว่า "ปรางค์กู่ศิลา" สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ต่อมาได้มีการสร้างวัด และมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่โดยรอบบริเวณวัดแห่งนี้

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงปู่บุญมา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ปรางค์กู่ศิลา เป็นธรรมศาลาหลังเดียวในทั้งหมด 9 หลัง ที่สร้างด้วยหินทรายแดง ตั้งอยู่บนฐานเนินดินขนาดใหญ่ สภาพตัวอาคารพังทลาย มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม สันนิษฐานว่าเป็นธรรมศาลา หรือ บ้านมีไฟ ซึ่งปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ ประเทศกัมพูชา ที่ทรงสร้างธรรมศาลาจากปราสาทพระขรรค์มายังเมืองพิมาย หรือ วิมายะปุระ โบราณสถานแห่งนี้เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน เป็นธรรมศาลาหลังแรกจากเมืองพิมายที่ตรงไปยังปราสาทพระขันธ์ เป็นปราสาทหลังเดียวของธรรมศาลาฝั่งประเทศไทย สันนิษฐานว่าเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะขอม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ประวัติวัดบ้านกู่ศิลาขันธ์. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/site/pakhawat61/home/prawati-wad-ban-ku-sila-khanth