บ้านคลองยาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านแห่งตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2506 ชาวบ้านเกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชาวบ้านที่ย้ายมาจากบ้านจันทึก ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สภาพพื้นที่ทั่วไปในอดีตมีลักษณะเป็นป่าทึบ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       หมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติขนาดไม่กว้างใหญ่ แต่สามารถให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน และเอื้อประโยชน์สำหรับการเพาะปลูก ชาวบ้านเรียกว่า "คลองน้ำ" และคลองน้ำแห่งนี้ได้มีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติ ต้นยางต้นนี้จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านคลองยาง จนถึงปัจจุบัน และชาวบ้านเชื่อว่าต้นยางต้นนี้เป็นต้นยางเก่าแก่ จึงได้มีการสร้างศาลเจ้าที่ไว้ที่ใต้ต้นยาง และจะมีการทำบุญฉลองศาลเจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คนในหมู่บ้านทุกปี

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. สิทธิพร แก้ววิลัย. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านคลองยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.