บ้านหนองขอน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2445 คือ นายโต นายขาว และนายใหญ่ พร้อมครอบครัว ย้ายมาจากบ้านวังกรวด ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว และบ้านสูงเนิน อ.สูงเนิน โดยด้านทิศเหนือของหมู่บ้านติดเขาสะเดา และเขาพริก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำ รอบ ๆ บริเวณหนองน้ำ และในหนองน้ำมีขอนไม้อยู่จำนวนมากชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า "บ้านหนองขอน" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. ปราณี กาญจนพิมาย. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองขอน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.