บ้านซับมืด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมยังไม่ได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน มีฐานะเป็นเพียงคุ้มบ้านคุ้มหนึ่ง และมีหัวหน้าคุ้ม ซึ่งหัวหน้าคุ้มต้องเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในคุ้มจะทำการประชุมคัดเลือกแต่งตั้งหัวหน้าคุ้ม ต่อมาเมื่อได้มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาคุ้ม หัวหน้าคุ้มก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านเรื่องของการขอแยกตัวตั้งเป็นหมู่บ้านซับมืด ซึ่งแต่เดิมนั้น คือ บ้านซับม่วง ซึ่งชาวบ้านทุกคนก็เห็นด้วยกับหัวหน้าคุ้ม จากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยคุ้มบ้านซับมืด หมู่ที่ 20 ได้แยกตัวออกมาจากบ้านซับม่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 20 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. สมบูรณ์ ใหญ่โนนสูง. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านซับมืด หมู่ที่ 20 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.