บ้านสุขาวดี


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน     

      สมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าไม้รวก มีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่มากนัก โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ได้ขุดดินเพื่อนำดินไปถมที่ดินของตนเองจนทำให้บริเวณที่ขุดดินกลายเป็นบ่อน้ำ ที่มีน้ำอุปโภค บริโภค ได้ตลอดทั้งปี จึงได้เรียกบ่อน้ำนี้ว่า "บ่อน้ำสุขาวดี" และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "หมู่บ้านสุขาวดี" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. อำภา โทนสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านสุขาวดี. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.