บ้านซับกระบุตร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ ปี พ.ศ. 2508 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกย้ายมาจาก อ.โนนสูง เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน 

      เนื่องจากมีน้ำซับไหลมาจากบนเขา และในหมู่บ้านจะมีลิงกระบุตรเป็นจำนวนมาก (ลิงกระบุตร เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน) ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "หมู่บ้านซับกระบุตร" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมูที่ 9 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ขนิษฐา หวังกั้นกลาง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านซับกระบุตร. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.