บ้านโนนตะโก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในอดีตมีบ้านอยู่หลังเดียวบริเวณโนนขี้มอด ไม่มีน้ำ ไฟฟ้า จึงย้ายมาอยู่บ้านโนนที่ใกล้เคียงกันที่มีน้ำ ไฟฟ้าสะดวก ภายในหมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 คุ้ม โดยแต่ละคุ้มจะแยกจากกันโดยเรียกตามสภาพพื้นที่ คือ

1. คุ้มท่าน้ำ เรียกว่า บ้านท่าน้ำ เพราะมีบ้านอยู่ติดคลอง

2. คุ้มไผ่ล้อม เรียกว่า บ้านไผ่ล้อม เพราะมีต้นไผ่ล้อมบ้าน

3. คุ้มโนนศาลา เรียกว่า บ้านโนนศาลา เพราะในอดีตมีศาลาอยู่ในคุ้มบ้าน

4. คุ้มโนนตะโก เรียกว่า บ้านโนนตะโก เพราะมีต้นตะโกบริเวณบ้าน

5. คุ้มหัวบุกระเชา เรียกว่า บ้านหัวบุกระเชา

       โดยแต่ละคุ้มจะตั้งบ้านเรือนติดกัน สามารถเดินทะลุไปยังบ้านอื่นได้ตามสภาพชนบททั่วไป มีถนนเชื่อมต่อกันระหว่างคุ้ม

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากบริเวณหมู่บ้าน มีต้นตะโกจำนวนมาก ต่อมาได้เกิดไฟไหม้ต้นตะโกเหลือเพียงตอ และมีชาวบ้านเข้ามาอาศัยมากขึ้น จึงได้ตั้งชื่อตามภูมิประเทศว่า "บ้านเนินตะโก" ต่อมาได้เพี้ยนมาเป็น "บ้านโนนตะโก" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. รวิพร รัตนะหมื่นวิจิตร. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.