บ้านคลองแจ้ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 ชาวบ้านกลุ่มแรกอพยพมาจากบ้านหนองน้ำใส และ อ.พิมาย

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นแจ้งขึ้นอยู่ตามคลอง จึงตั้งชื่อ "หมู่บ้านคลองแจ้ง" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ธวัลรัตน์ แป้นราม. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านคลองแจ้ง. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.