บ้านถนนคต


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เดิมหมู่บ้านถนนคต ชื่อ "บ้านน้อยสีคิ้ว" เนื่องจากหมู่บ้านแยกตัวออกมา จากสีคิ้วต่อมาทางรถไฟได้ตัดผ่านหมู่บ้าน ทางรถไฟโค้ง แต่ คำว่า "โค้ง" ภาษาญวนเรียกว่า "คต" ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านเพี้ยนไปว่า "ถนนคต" ปัจจุบันหมู่บ้านจึงชื่อหมุ่บ้าน "ถนนคต"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ธัญญา สิขรีไพศาล. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านถนนคต หมู่ที่ 11 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.