ปรางค์ครบุรี


รายละเอียด

     สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1724-1761) ตามพระราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศาสนสถานในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งหันหน้าไปทิศตะวันออก มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วย ปราสาทประธาน วิหารหรือบรรณาลัย กำแพงแก้ว ประตูซุ้ม และสระน้ำ ปรางค์ครบุรีจัดอยู่ในประเภทอโรคยาศาล (สถานพยาบาล) ในจำนวน 102 แห่ง ที่สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักร เพื่อรักษาผู้ป่วย ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรกัมพูชา

       ปรางค์ครบุรีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการกำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับสถานแห่งชาติเล่มที่ 53 หน้า 1529 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 และประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณ เล่มที่ 98 ตอนที่ 104 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2524

แหล่งศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา: ประเภทแหล่งศิลปกรรม

 

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

คำสำคัญ

ปรางค์, ปราสาท, กู่, สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร บ้านครบุรี ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
แผนที่:https://goo.gl/maps/hrHZUzMgAPiWS22m8

รายการอ้างอิง

  1. ปรางครบุรี. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565. https://culturalenvi.onep.go.th/site/detail/1591
  2. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม. (2536). สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: วิทยาลัย.