ปรางค์บ้านพะโค หรือ ปราสาทพะโค


รายละเอียด

      โบราณสถานขนาดเล็ก เป็นปรางค์ หรือ ปราสาทที่สวยงามและอลังการที่สุดในบรรดาปราสาททางทิศใต้ของเขตเมืองโคราช อายุของปราสาทอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ฝีมือช่างแกะสลักระดับช่างหลวง รายละเอียดของการแกะสลักสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ก่อด้วยอิฐและหินทราย ประกอบด้วยศาสนสถานทรงปราสาท 3 หลัง ตั้งอยู่บผังรูปตัว "ที" คือ ปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงกลาง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเยื้องมาทางด้านหน้ามีปราสาทอีก 2 หลัง ตั้งหน้าเข้าหากัน ปัจจุบันเหลือสภาพเพียง 2 หลัง จากการขุดแต่งและบูรณะระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมาก เช่น ชิ้นส่วนหน้าบันที่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบาปวนในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าปรางค์พะโค เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นตามแบบศิลปะเขมรโบราณราวพุทธศตวรรษที่ 16

      ปัจจุบันปรางค์พะโค ได้รับการขุดแต่งบูรณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา ชาวบ้านจะไปทำความสะอาด เช่น ประเพณีวันสงกรานต์จะนิมนต์พระทำบุญตักบาตร เป็นต้น

ที่มาของชื่อ:

      "พะโค" มาจากคำว่า "ปะโค" ซึ่งเป็นชื่อเมืองเก่าแก่ในนิทานภาคอีสาน เรื่อง หอนางอุษา หรือ อุสา-บารส หรือ อาจจะมาจากคำเขมรว่า "เปรียะโค" แปลว่า "พระโค (วัว)" ชาวบ้านในพื้นที่ปัจจุบันน่าจะเคลื่อนย้ายมาจากทางอีสานเหนือเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว จึงนำชื่อเรียกใหม่สวมทับปราสาทในภายหลัง 

การเดินทาง

      จากอนุสรณ์สถานท่านท้าวสุรนารี ใช้ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2071 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ปรางค์พะโคอยู่ติดถนน

 

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

คำสำคัญ

ปราสาทหิน, ปรางค์, กู่, สถานที่ท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านพะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. ปราสาทพะโค งามตระการตา กับปมปริศนาแห่งบ้านกระโทกเมืองโชคชัย. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556, จาก http://202.143.165.163/chokchai/?name=news2&file=readnews&id=50
  2. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม. (2536). สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: วิทยาลัย.