บ้านญาติสามัคคี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านมีด้วยกัน 4-6 ครอบครัว คือ

1. นายเปล่ง กรกนก

2. นายทองใบ จันทมาตร

3. นายแสวง-นางหลง สิทธิพรมมา

4. นายด้วง-นางมูล เชื่อไชย

5. นายบุญ-นางทวี แสนพลกรัง

6. นายฮ่อ-นางเชย จันทร์เพ็ง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกัน หรือ เครือญาติกันเอง จึงมีลงความเห็นว่าสมควรตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านญาติสามัคคี" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. จุฑารัตน์ จันทร์เพ็ง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านญาติสามัคคี หมู่ 3 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.