บ้านหัวนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       จากคำบอกเล่าของ นางหมึก จอสูงเนิน ราษฎรในหมู่บ้าน "หมู่บ้านหัวนา" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฎ

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เดิมหมู่บ้านหัวนา มีชื่อว่า บ้านท่ากว้าง เพราะสภาพการตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมลำคลองที่คดเคี้ยว แล้วต่อมาจึงได้มาจึงมีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเป็น บ้านหัวนา ตามสภาพการเป็นอยู๋ของชาวบ้านที่มีอาชีพทำนา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ชุลีพร ชัยวงษ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านหัวนา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.