บ้านโนนนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2459 โดยในปี พ.ศ. 2445 มีการอพยพย้ายถิ่นฐานของยวนจากจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นครจันทึก (ปัจจุบันคือ อ.สีคิ้ว) และได้แตกแขนกไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วนครจันทึก เช่น บ้านเหนือ บ้านใต้ บ้านกลาง บ้านโนนกุ่ม บ้านถนนคต บ้านโนนทอง กุดเต่างับ กุดชนวน และบ้านโนนนาคนกลุ่มแรกที่เริ่มอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโนนนา ซึ่งเป็นกลุ่มญวณ อ. สีคิ้ว โดยมีแกนนำหรือผู้บุกเบิก คือ นายสุข จันจันทึก และมีหัวหน้าครอบครัวอีก 5-6 ครอบครัว อพยพมาพร้อมกัน และจากนั้นประมาณ 3-5 ปี ก็มีกลุ่มชาวบ้านมะเกลือใหม่ตามมาสมทบทีหลัง เหตุที่มาเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เพราะในพื้นที่เดิมมีพื้นที่จำกัดในการเกษตร และประชากรในหมู่บ้านก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องอพยพเพื่อหาที่อยู่เป็นของตนเองและมีพื้นที่มากเพียงพอที่จะทำการเกษตร โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายตา ดาษจันทึก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากสภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีโนนใหญ่ กลุ่มชาวญาณที่แยกตัวมาจากทางสีคิ้ว เดินทางมาพบเข้าจึงเลือกตั้งรกรากอยู่ที่นี่ แล้วเรียกชื่อว่า บ้านหัวใหญ่ แปลว่า บ้านทีมีโนนใหญ่ ล้อมรอบไปด้วย ทุ่งนา ซึ่งติดกับลำตะคลอง ส่วนบนโนนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เสือ กระทิง ควายป่าชาวต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโนนนา จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. ปัญญา ขอจัดกลาง. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโนนนา หมู่ 8 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.