บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      หมู่บ้านแห่งนี้ได้แบ่งเขตการปกครองออกจากบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เพื่อตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากแยกพื้นที่หมู่บ้านออกจากบ้านหนองสรวง จึงได้นำชื่อหมู่บ้านเดิม มารวมกับคำว่า รุ่งเรือง เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ธรรมรัตน์ ฐิติรัถยา. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.