ชุมชนตรอกแดง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชุมชนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มเข้ามาก่อตั้งชุมชน เช่น นางมุ้ย แก้วหาญ นางห่อ ร้อยแก้ว นางชื่น ชุมประเสริฐ นายเหวย เสงี่ยมศรี นางสำอางค์ เพ็งขาว เป็นต้น

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในอดีตชุมชนแห่งนี้เจ้าของที่ดินชื่อ หม่อมนงลักษณ์ เป็นชาวกรุงเทพฯ ได้จัดสรรที่ดินชุมชนนี้เป็นแปลง เพื่อให้ชาวบ้านที่สนใจมาจับจอง เช่าซื้อ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คุณแดง ซึ่งเป็นเลขาคอยติดตามเก็บค่าเช่า และค่าเช่าซื้อ ชาวบ้านได้ปรึกษาร่วมกันในการตั้งชื่อชุมชนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยได้นำชื่อ คุณแดง ที่เป็นเลขา มาตั้งชื่อว่า "ตรอกแดง" และใช้ชื่อนี้จนมาถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. สุมาลี ทันวงศ์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนชุมชนตรอกแดง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.