บ้านโป่งสุริยา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ชาวบ้านกลุ่มแรกที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านโป่งสุริยา คือ คนบ้านคุ้งม่วง คุ้งบ้านลาว และคุ้งบ้านโคกลาว

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      ในปี พ.ศ. 2535 บ้านโป่งสุริยา ได้แยกการปกครองออกจากบ้านโป่งแดง ต.โปงแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านโป่งแดง จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโป่งสุริยา จนถึงปัจจุบัน

      

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ธัญญารัตน์ ช่างทอง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโป่งสุริยา หมู่ที่ 7. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.