บ้านดงมะไฟ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านดงมะไฟ มีอยู่ 3 ครอบครัว คือ ครอบครัวนายตุ๊ด อะมะโส ครอบครัวนายตู้ ขัยโคกสูง ครอบครัวนายใย ยมสันเทียะ มาจากบ้านตะโก ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ต่อมามีประชาชนจากจ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท และหมู่บ้านใกล้เคียงอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้น หลายครอบครัวได้สร้างครอบครัวจากครอบครัวเดี่ยวจนกลายเป็นครอบครัวขยายและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้ในที่สุด บ้านดงมะไฟได้ชื่่อว่า เป็นหมู่บ้านที่มีความยาวมากหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื้นที่ติดต่อ 4 อำเภอ ได้แก่ สีคิ้ว ปักธงชัย สูงเนิน และ อ.ปากช่อง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู๋ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปากช่อง-หมูสี มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบบนภูเขาสูง ในอดีตมีป่าหนาทึบโดยเฉพาะต้นมะไฟป่าที่มีจำนวนมาก ขึ้นปะปนทั่วไปกับต้นไม้หลากหลายพันธ์ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สุภา ลาละคร. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.