บ้านคลองตะแบก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมาในช่วงที่เกิดสงครามระหว่างเมืองโคราชกับเจ้าอนุวงศ์ของเวียงจันทร์ ในสมัยของคุณย่าโม ได้มีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่รอบชานเมืองโคราชได้แตกตื่น และหวาดกลัวภัยจากสงครามที่เกิดขึ้น จึงพากันอพยพครอบครัวออกมาหาทำเลที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นในบริเวณนี้ซึ่งในปัจจุบันคือ หมู่บ้านคลองตะแบก โดยชาวบ้านที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านกลุ่มแรก คือ นายดี-กับนางดา ต่อมาจึงมีผู้คนทยอยกันเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในสมัยก่อนหมู่บ้านตั้งอยู่ในคุ้มน้ำมีลำคลองไหลผ่านล้อมรอบหมู่บ้านจากทางทิศตะวันตกยาวไปทางทิศตะวันออก และริมลำคลองมีต้นตะแบกขึ้นอยู่เรียงรายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกกันว่า ป่าตะแบก ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านคลองตะแบก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ท่ี่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. อัจฉราวัลย์ พลพัฒนา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านหนองคลองตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.