วัดหนองม่วงหวาน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระตา

2. พระจันทา

3. พระทองเเดง

4. พระคง

5. พระจันทร์

6. พระทองเเดง

7. พระสีกุล

8. พระสม

9. พรนา

10. พระจำรัส

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดหนองม่วงหวาน. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/2012/05/วัดหนองม่วงหวาน/