บ้านบุ่งพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       บ้านบุ่งพัฒนาเดิมตั้งอยู่ในบ้านบุ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาหมู่บ้านมีความเจริญมากขึ้น จึงได้แยกออกจากบ้านบุ่ง และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "บ้านบุ่งพัฒนา" หมู่ที่ 18 เมื่อวันที่ 10 สิ่งหาคม 2542 ทั้ง 2 หมู่บ้านจึงมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน ประวัติของหมุู่บ้านไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ที่มาที่ไปอย่างแน่นอน

       แต่จากการศึกษาประวัติของโรงเรียนประชานุกุลก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 เป็นโรงเรียนในหมู่บ้าน โดยมีคนในท้องถิ่นเดิมอาศัยถิ่นฐานสืบทอดกันมาหลายรุ่นหลายสมัยแล้วก่อนที่จะตั้งหมู่บ้าน เดิมสภาพภูมิศาสตร์เป็นป่าไผ่ ป่ากระบองเพชร เป็นไร่ และเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 18 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. กัลยารัตน์ พิสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.