บ้านน้อยกุดคล้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีสภาพเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่ามากมาย และเป็นทุ่งนากว้าง มีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงมีชาวบ้านจากบ้านหินตั้ง และบ้านทะเล โดยเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2440 สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกุดคล้าน้อย เนื่องจากแต่เดิมมีที่นาชื่อ "กุดคล้า" และ มีพื้นที่ "น้อย" จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกุดคล้าน้อย จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. จิตต์โสภิณ พลวัน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.