บ้านชุมสามเรณู


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พศ 2538 โดยแยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมี นายมานะ คำพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากในปี พ.ศ. 2516 มีชาวบ้าน 3 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน อพยพมาจากบ้านฝาง ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ได้มาซื้อที่ดินเข้าหุ้นทำไร่ คือ นายสมพร พิมพ์อุบล นายกานต์ ดวงมาลี และนายโพธิ์ พิผ่วนนอก ภาษากลางเรียกว่า "กลุ่ม" คนอีสานเรียกว่า "ซุม" ประกอบกับที่ตั้งหมู่บ้านเป็นทาง "สามแพร่ง"

สามแยก 1 แยกไปบ้านสง่าพัฒนา

สามแยก 1 แยกไปบ้านบุคา

สามแยก 1 แยกไปบ้านไพรสาลี

จึงเรียกติดปากว่า "บ้านชุมสาม"

คำว่า "เรณู" เมื่อก่อนบ้านชุมสาม เป็นที่ต่ำฝนตกมีแต่โคลน คนชอบเรียกว่า "ชุมสามเลน" ต่อมาเมื่อ บ้านชุมสาม มีความสะดวกจึงเปลี่ยนเป็น "ชุมสามเรณู"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 16 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. พัชรินทร์ ชลธนานุกูล. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านชุมสามเรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.