บ้านหนองสรวงพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      หมู่บ้านแห่งนี้แยกการปกครองออกจาก บ้านหนองสรวง ในปี พ.ศ. 2530      

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน     

      เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่ และมีต้นสรวงซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในน้ำมีลักษณะคล้ายผักบุ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านหนองสรวง 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ขวัญนภา บูรณะปิยะสกุล. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านหนองสรวงพัฒนา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.