บ้านซับหวาย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยในหมู่บ้านนี้รู้จักในนาม "คลองยาง" ซึ่งเป็นชื่อเรียกพื้นที่บริเวณกว้าง ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยคือ ผู้ใหญ่อิ่ม อุดมผล และผู้ใหญ่ลา น้อยแสง เมื่อมีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น จึงได้เริ่มตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น ในปี พ.ศ. 2527 โดยแยกออกมาจากหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ต.หนองสาหร่าย ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้แยก ต.หนองสาหร่าย ออกเป็น ต.วังไทร บ้านซับหวาย เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 5 ต.หนองสาหร่าย และในปี พ.ศ. 2535 ได้แยกบ้านซับหวายออกเป็นหลักเขต หมู่ที่ 18 ต.หนองสาหร่ายอีกหมู่บ้านหนึ่ง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในขณะนั้น ชาวบ้านยังคงอยู่ในความปกครองของบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยกำหนดเอาน้ำซับในไร่ของนายลอง ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งมีน้ำซับไหลอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านได้อาศัยอุปโภค บริโภคไม่ขาด โดยรอบบริเวณน้ำซับ มีกอหวายขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงใช้เป็นชื่อหมู่บ้านคือ บ้านซับหวาย โดยคำว่า "ซับ" มาจาก "น้ำซับที่ไหลอยู่ตลอดเวลา" "หวาย" มาจาก "กอหวายที่ขึ้นอยู่โดยรอบ"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ประทวน ฉิมพุดซา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านซับหวาย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.