บ้านหนองแวง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2455 โดยมีชาวไทยลาวที่อพยพเข้ามาอยู่เป็นกลุ่มแรก ต่อมามีชาวบ้านกุดจิก บ้านบุ บ้านสลักใด ก็อพยพเข้ามาตั้งรถรากอยู่จนถึงปัจจุบัน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากมีหนองน้ำ และมีต้นแวงขึ้นเป็นจำนวนมาก คำว่า "แวง" เป็นภาษาชาวไทยลาว หมายถึง ต้นธูปฤาษี

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. ปราณี เติบสูงเนิน. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองแวง. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.