บ้านโนนตะแบง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ผู้อพยพเข้ามาตั้งหมู่บ้านคนแรกคือ นายพรหม นางเที่ยง พบพิมาย สามีภรรยา ซึ่งอพยพมาจากบ้านปรุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเริ่มอพยพตามมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านโนนตะแบงมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากบริเวณรอบหมู่บ้าน มีต้นตะแบงเป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านโนนตะแบง" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ชุมชนหมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. ปราณีต ขวัญสูงเนิน. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโนนตะแบง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.