บ้านซับหินแก้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เป็นคุ้ม ๆ หนึ่งของบ้านสอยดาว โดยในปี พ.ศ. 2542 ได้แยกจากบ้านสอยดาว เป็นหมู่ที่ 16 บ้านซับหินแก้ว ชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคือ นายจงวันวัน มาจากประเทศจีน นายโปย นางป้อม สอนนอก นายหา จันทร์เปี่ยม นายลี จันทรืเปี่ยม คนที่อพยพมาอยู่คนแรกคือ ชาวจีน จากนั้นก็มีคนเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ เช่น จากบ้านดอนใหญ่ อ.พิมาย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และ อ.โรงทาบ จ.สุรินทรื ชาวบ้านกลุ่มนี้อพยพเข้ามาอยู่ เพื่อแสวงหาที่ดินทำกินประกอบอาชีพ เริ่มด้วยการทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เพราะที่อยู่เดิมแห้งแล้ง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน 

      เนื่องจากมีน้ำซับออกมาจากหิน ชาวบ้านได้ใช้ดื่ม ใช้บริโภค และเป็นต้นกำเนิดของน้ำในคลองแห่งนี้ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านซับหินแก้ว จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ชุมชนหมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 16 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. เสกสรรค์ ชาติพุดซา. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านซับหินแก้ว หมู่ที่ 16 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.