บ้านเหมือดแอ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2361โดยมี นายขุน นางสีสี นายค่ำ นางแดง นายกอง นางทอง เป็นชาวบ้านที่ตั้งหมู่บ้านขึ้นซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านกุดหิน ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านเหมือดแอ่ จะตั้งเป็นกลุ่มกระจุกตัวกันอยู่ที่คุ้มวัด ซึ่งติดกับบึงน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า บึงเหมือดแอ่ อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านในปัจจุบัน ชาวบ้านเรียก คุ้มเสมา ต่อมาเมื่อมีประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ได้มีการขยายหมู่บ้านออกและแยกออกเป็น 2 คุ้มใหญ่ ๆ ด้วยกัน โดยมีถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นตัวเชื่อม กล่าวคือ คุ้มใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตก หรือ คุ้มเหมือดแอ่ และคุ้มน้อยที่เป็นหมู่บ้านเดิมอยู่ทางทิศตะวันออก หรือ คุ้มเสมา ซึ่งต่อมาได้แยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อ หมู่บ้านเสมา ในปัจจุบัน โดยมีถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นเขต

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นเหมือนแอ่มาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเหมือนแอ่ จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. อังคณา แรงสูงเนิน. (2544).การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเหมือดแ่อ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.