บ้านซับจำปา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    หมู่บ้านแห่งนี้แยกหมู่บ้านออกมาจาก บ้านกลางดง หมู่ที่ 11 เนื่องจากจำนวนประชากรมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมี นายประยูร ศรีวัฒนวงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. ทรงพล ไพสาลี. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านซับจำปา หมู่ที่ 6 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.