บ้านคลองไทร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากพื้นที่บริเวณตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี้มีคลองน้ำไหลผ่านหมู่บ้าน และริมคลองได้มีต้นไม้ใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก

    บุคคลกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ย้ายมาจาก อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยสาเหตุที่อพยพมาเนื่องจากหมู่บ้านเดิมเพราะมีสภาพแห้งแล้ง ในครั้งแรกมีบ้านเรือนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มารับจ้างตัดฟืน ต่อมามีญาติพี่น้องไปมาหาสู่กันเห็นสภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ำ จึงได้ชักชวนกันอพยพครอบครัวเข้ามาหักล้างถางป่า ทำไร่ ทำให้บ้านเรือนเริ่มหนาแน่นขึ้น

       ในปี พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านคลองไทร"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. วันวิสา ยางราชย์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านคลองไทร ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.