บ้านเฉลิมราษฎร์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2505 คนกลุ่มแรกที่เข้ามาคือ นายจันทร์ สายบุญนาม นางสมบูรณ์ สายบุญนาม นายสนอง ศิริโชค นายนิด วลสันเทียะ นายดอน เชิดสันเทียะ นายอยู่ วัฒนากลาง นางแก้ว วัฒนากลาง นายชัย แซ่เตีย และนางสำลี แซ่เตีย โดยคนกลุ่มแรกนี้เป็นคนพื้นเพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้มาจับจองที่ดินทำมาหากิน เนื่องจากที่เดิมเกิดภาวะแห้งแล้ง ครั้งแรกก็มาทำการเกษตร คือ ปลูกข้าวโพด ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกฝ้าย

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เดิม ณ ที่แห่งนี้มีหนองน้ำอยู่ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะของภูมิประเทศว่า หนองปลาไหล และปัจจุบันได้แยกหมู่บ้านออกมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นหมู่บ้านเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ 21 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 21 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. อธิป การสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเฉลิมราษฎร์ หมู่ 21 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.