บ้านลาดพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2527 โดยแยกออกมาจากบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว ตั้งเป็นหมู่ 8 ต.หนองหญ้าขาว ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านลาดพัฒนา" และต่อมาได้แยกตำบลออกจากตำบลหนองหญ้าขาว สังกัดหมู่ที่ 12 ตำบลหนองน้ำใส เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสนาม เชียนจันทึก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2535

ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ คือ พ่อคล้า แสวงนอก เป็นคนบ้านน้อย อ.คง จ.นครราชสีมา เริ่มแรกมีครอบครัวที่มาอาศัยอยู่ก่อนประมาณ 10 ครอบครัว หลังจากนั้นอีกไม่นานชาวบ้านจากบ้านใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เมื่อมีจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงคิดจะตั้งชื่อหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถจะตกลงกันได้เพราะทั้งสองฝ่ายก็อยากจะตั้งชื่อหมู่บ้านให้เหมือนกับชื่อหมู่บ้านเดิมของตน จึงเกิดการขัดแย้งกัน ทางอำเภอจึงลงความเห็นให้มีการโหวตคะแนนเสียงกัน ผลปรากฎว่าชาวบ้านลาดใหญ่เป็นฝ่ายชนะจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านลาดพัฒนา" และใช้มาจนถึงปัจจุบัน แต่หลังจากนั้นมาได้มีการทำถนนและติดป้ายชื่อประจำหมู่บ้าน ทางอำเภอลงชื่อหมู่บ้านผิดเป็น "บ้านราษฎร์พัฒนา" เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจึงใช้ชื่อใหม่เป็นชื่อของสมุดกองทุนหมู่บ้าน แต่ในความเป็นจริงในทะเบียนบ้านของชาวบ้านทุกคนยังเป้นชื่อ "บ้านลาดพัฒนา" เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 12 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. บุญส่ง ประสิทธิ์นอก. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน ลาดพัฒนา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.