บ้านเขาวง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มเป็นหมู่บ้านก่อน พ.ศ. 2497 เดิมพื้นที่เป็นป่าเขา ผู้คนหักร่างถางป่าจับจองเป็นของตนเอง บางรายก็ป่วยเป็นไข้ป่าตายไปก็มาก บางตนอยู่ทำไร่สวนไม่ประสบผลสำเร็จก็ขายต่อให้คนอื่น แล้วย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ทำให้คนที่เข้ามาอยู่ในปัจจุบันมาจากหลากหลายจังหวัด

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ปภาวรินทร์ ชุปวา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเขาวง หมู่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.