บ้านบุใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าขนาดใหญ่

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ปิยะลักษณ์ วรรณจิตติ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านบุใหญ่ ตำบลสูงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.