บ้านคลองมะคำหิน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2525 ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก จ.นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี สระบุรี และ จ.นครสวรรค์ คนกลุ่มแรกที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคลองมะค่าหิน คือ นายพ่วย ศิริกังวาร นายทวี รอดวงษ์ นายจอม ทางาม นายล้วน มุ่งโตกลาง และนายสมบูรณ์ จันทร์แจง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. พูนศักดิ์ ศิริกังวาร. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.