บ้านหนองสะแก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้เล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้คนมาอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ ส่วนใหญ่เป็นคนลาวมาตั้งถิ่นฐานทำไร่ทำนา และเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ บึงหมันโป่ง เป็นโป่งดิน ที่สัตว์กินดินชนิดนี้เป็นอาหาร

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. วันเพ็ญ เทียนทอง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองสะแก ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.