บ้านหนองหินตั้ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตหมู่บ้านหนองหินตั้งเป็นป่าไผ่และป่าไม้รวกมาก่อน ต่อมานายหมา เมฆสูงเนินพร้อมภรรยา ซึ่งเป็นคนตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาถางป่าเพื่อจับจองพื้นที่ทำการเกษตร จึงได้ปลูกบ้านอยู่อาศัย 1 หลัง เพื่อเฝ้าปกป้องพืชผลที่ตัวเองได้เพาะปลูกลงไปจากสัตว์ต่าง ๆ และอาศัยอยู่อย่างถาวรเรื่อยมา

       เดิมบ้านหนองหินตั้งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านสระเพลง หมู่ที่ 2 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา แต่เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านหนองหินตั้งอยู่ไกลจากคุ้มอื่น ๆ ในหมู่บ้านสระเพลง และมีถนนบายพาสไปอำเภอโชคชัยตัดผ่าน ทำให้การดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง ประกอบกับประชากรได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงดำเนินการขอแยกจากหมู่บ้านสระเพลงมาตั้งหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่บ้านหนองหินตั้ง หมู่ที่ 12

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ในอดีตบริเวณนี้มีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งตั้งอยู่บริเวณภายในหมู่บ้าน แต่ต่อมาได้ยกก้อนหินใหญ่ก้อนนี้ออกและขุดบริเวณนี้เป็นหนองน้ำจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน "หนองหินตั้ง"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 12 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. พูลทรัพย์ พงษ์พิเดช. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองหินตั้ง หมู่ที่ 12 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.