วัดไผ่นกเขา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย ผู้นำการก่อสร้างวัด คือ พระอธิการคำตัน และผู้ใหญ่บ้าน บุญเพ็ง ปักภาระโต พร้อมกับชาวบ้านไผ่นกเขา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และเมรุ 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระคำตัน

2. พระสมโภชน์

3. พระทองดี อนงฺคโณ

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดไผ่นกเขา. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/134079/วัดไผ่นกเขา/
  3.