บ้านซับศรีจันทร์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2512 ได้มีชาวบ้านได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยประกอบด้วย ยายลี พานทอง พ่อใหญ่โคล่ เคลือบจันทึก นายมี ศรีสุภาพ ตาเบ้า และนายห่วง ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สุรินทร์ เข้ามาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าและของป่ามากมาย นอกจากนั้นยังเป็นที่ลุ่มเชิงเขา มีน้ำซับไหลผ่านตลอดทั้งปี บริเวณที่น้ำซับไหลออกมานั้นมีต้นยางขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้ต้นยางใหญ่ดังกล่าวได้โค่นล้มไปแล้ว ชาวบ้านที่มาอยู่จึงถือเอาเอกลักษณะของน้ำที่ไหลตลอดทั้งปีนั้นเป็นชื่อหมู่บ้านจึงเรียกว่า บ้านซับ และเติมคำว่า ศรีจันทร์ เพื่อเป็นศิริมงคล จึงรวมเรียกว่า "บ้านซับศรีจันทร์" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. สุประวิทย์ วิสีปัตน์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านซับศรีจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.