บ้านทะเลใน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านทะเล เนื่องจากบ้านทะเล หมู่ที่ 4 มีขนาดใหญ่ทำให้การปกครอง ดูแลไม่ทั่วถึง จึงมีผู้อาวุโสและผู้ที่เคารพนับถือของชาวบ้านได้มีความคิดที่จะก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยการแยกอออกจากหมู่บ้านทะเล หมู่ที่ 4 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ทางอำเภอสูงเนินอนุญาตให้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านทะเล หมู่ที่ 4 และตั้งชื่อว่า "บ้านทะเลใน" โดยมี นายประเสริฐ แยบสูงเนิน เป็นผู้ใหญ๋บ้านคนแรก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เหตุผลที่ตั้งชื่อว่า "บ้านทะเลใน" เพราะเรียกตามชื่อภูมิประเทศ ซึ่งคำว่า "ทะเล" มาจากการที่ในเวลาที่มีฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง น้ำเจิ่งนองคล้ายกับทะเล และคำว่า "ใน" มากจากการที่หมู่บ้านตั้งลึกเข้าไปข้างในกว่าหมู่บ้านใหญ่ คือ บ้านทะเล หมู่ที่ 4 เพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่า "บ้านทะเลใน"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 12 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สมปอง ดุงสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านทะเลใน. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.