บ้านปลายราง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมเป็นหมู่บ้านที่รวมกันเป็นหมู่เดียว คือ บ้านหนองเบน บ้านหนองหลักพัน บ้านหนองซาด บ้านห้วยไผ่ บ้านหนองเลา เรียกรวมกันว่า หมู่ที่ 8 ต่อมาได้แยกเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ แต่บ้านปลายรางยังคงเป็นหมู่ 8 เหมือนเดิม ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ คือ พ่อคำ พบพิมาย ได้ชักชวน นายปึ และนายหนาน ซึ่งตอนแรกเข้ามาอยู่ในเขตหนองม่วง ตอนหลังอพยพเลื่อนลงมาในเขตบ้านหนองเบน และได้จัดตั้งเป็นบ้านปลาราง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       บ้านปลายราง เดิมมีชื่อว่า บ้านหนองเบน "เบน" เป็นต้นตะขบ ซึ่งชาวอีสานเรียกต้นตะขบว่า ต้นเบน สันนิษฐานว่า มีต้นตะขบว่ามีต้นตะขบอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. 2497 โดยเปลี่ยนให้มีความหมายตรงกับชื่อหมู่บ้าน คือ บริเวณนี้เคยเป็นเขตที่เส้นทางรถไฟเล็กเคยเข้ามาซื้อ ฟืนหลา ในเขตป่าบริเวณที่เป็นเส้นทางรถไฟทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่สุดปลายทางพอดี

หมายเหตุ ฟืน-หลา หมายถึง การตัดไม้เป็นไม้ฟืนขนาด 1 หลา มาวางไขว้กันให้สูงงขนาด 1 หลา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ธนพร อึ้งศิริไพศาล. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านปลายราง ม. 8 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.