บ้านกุดชะนวน


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เดิมชื่อบ้านตะกุด "ตะกุด" ตามความหมายของชาวบ้านหมายถึง แหล่งน้ำที่มีความใหญ่พอสมควร เป็นแหล่งน้ำนิ่งคล้ายสระขนาดย่อม มีจำนวนหลายแห่ง ภายในบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านจึงเป็นชื่อของหมู่บ้านในสมัยนั้น เมื่อมีแหล่งน้ำการเจริญเติบโตของพันธุ์ต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า ต้นชะนวน ต้นชะนวนเจริญเติบโตขึ้นดีมากที่บริเวณแอ่งน้ำ ทำให้มีต้นชะนวนเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น จนทำให้แอ่งน้ำบางแอ่งที่เรียกว่าตะกุดเกิดการตื้นเขินกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกทำนา ทำสวน ทำไร่ ตะกุดจึงค่อย ๆ หายไป จะเหลือเพียงต้นชะนวนซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชในการทำกิจกรรมทางการเกษตร ต้นชะนวนเป็นคล้าย ๆ พืชล้มลุกที่มีการขยายพันธุ์ได้ง่ายมาก การปักชำหรือว่าลำต้นกิ่งก้านบางส่วนที่ล้มลงไปในดิน ก็สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ ถ้ามีปริมาณความชื้นในดินเพียงพอ ประกอบกับแหล่งน้ำที่เคยเรียกว่า ตะกุด ค่อย ๆ หายไปจากหมู่บ้านจนเหลือเพียงต้นชะนวน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า หมู่บ้านกุดชะนวน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. สุภาวดี บามขุนทด. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา หมู่บ้านกุดชะนวน หมู่ที่ 4 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.