บ้านบุตาสง


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในอดีตพรานเฒ่าชื่อสง มาพบบริเวณหมู่บ้าน มีสัตว์ป่าอยู่มาก พรานสงชอบดักสัตว์ประจำ ยามว่างก็ถางป่าจนเป๋็นไร่ สมัยก่อนเรียกไร่ว่า "บุ" ต่อมามีเพื่อนพรานด้วยกันอีก 2 คน ชื่อ สีดา และ ทอง ได้มาอาศัยอยู่ด้วยกัน ต่อมาเฒ่าสงถูกเสือฆ่าและลากไปกินในป่ารกร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อนจึงตั้งชื่อบริเวณนั้นว่า "บุเฒ่าสง" ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็น "บุตาสง"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ฉวีวรรณ กุสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.