บ้านเหมืองลี่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ได้แก่ ขุนศรีโพธิ์ ซึ่งต่อมามีลูกหลาน และเครือญาติที่เป็นตระกูลใหญ่ในหมู่บ้านเหมืองลี่ในปัจจุบันรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นบุคคลพื้นเพเดิมอาศัยอยู่ตามแนวลำคลอง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน เรียกที่กั้นน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ตามแนวลำคลอง เรียกว่า "เหมือง" และแต่เดิมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามลำคลองหาปลาเพื่อยังชีพเป็นหลักจึงเป็นที่มาของคำว่า "ลี่" ซึ่งรวมกันแล้วก็เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. คนึงนิตย์ นพรัตน์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน เหมืองลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.