บ้านฝายหลวง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2486 โดยมี นายผัน-นางพัน ดินจันทึก สองสามีภรรยา ผู้ก่อตั้งซึ่งอพยพมาจากหมู่บ้านหนองกก ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สาเหตุที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านฝายหลวงก็เพราะว่า มาจับจองที่ดินทำกิน อาชีพในอดีตก็คือ เผาถ่านขาย ทำไร่ข้าวโพด ทำนา โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายอ้วบ ดินจันทึก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       สาเหตุที่เรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านฝายหลวง เนื่องจากด้านหลังของหมู่บ้าน มีหน่วยงานราชการได้มาขุดลอก ฝายน้ำให้กับหมู่บ้านไว้ทำการเกษตร

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 13 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. สุพัฒ แสดขุนทด. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา หมู่บ้านฝายหลวง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.